Povinné zmluvné poistenie

Poistenie motorových vozidiel

31.10.2010 17:30

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, inak tiež poistenie motorových vozidiel, či povinné ručenie, je upravené v zákone. Je presne dané pre koho je poistenie motorových vozidiel povinné, aké sú náležitosti poistenia aj poistné zmluvy. Poistenie motorových vozidiel vzniká na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poistníkom a poistiteľom.

Súčasťou poistnej zmluvy sú poistné podmienky. Poistné podmienky vydané poisťovateľom obsahujú najmä vymedzenie podmienok vzniku, trvania a zániku poistenia motorových vozidiel, vymedzenie poistnej udalosti, stanovenie podmienok, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie (výluky z poistenia vozidiel), spôsob určenia rozsahu poistného plnenia a jeho splatnosť. Poistník musí byť s poistnými podmienkami preukázateľne oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, s výnimkou uzavretí poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku. Bez jeho súhlasu nemožno tieto poistné podmienky meniť.

V poistnej zmluve sa môžu zmluvné strany od tohto zákona odchýliť len vtedy, ak tým nedochádza k zníženiu alebo obmedzenia nárokov poškodeného, vyplývajúcich z práva na náhradu škody z poistenia motorových vozidiel, spôsobené prevádzkou vozidla. Bezprostredne po uzavretí poistnej zmluvy, týkajúce sa tuzemského vozidla, vydá poisťovateľ poistníkovi zelenú kartu.


Zákonné poistenie vozidiel - na koho sa nevzťahuje
vodič vozidla zo zahraničia, ktorý je držiteľom platnej zelenej karty vydanej poisťovňou v cudzom štáte, alebo vozidla, ktorého poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky je zaručené kanceláriou poisťovateľov cudzieho štátu,
zložka integrovaného záchranného systému pre všetky vozidlá nevyužívané na podnikanie a zaradená do priebežne aktualizovanej prílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraja, Bezpečnostná informačná služba pre jej vozidlá, Ministerstvo obrany pre vozidlá prevádzkované Vojenským spravodajstvom a Ministerstvo vnútra pre vozidlá prevádzkované Úrad pre zahraničné styky a informácie a pre vozidlá Polícia Českej republiky útvarov služby kriminálnej polície a vyšetrovania a obec pre vozidlá prevádzkované jednotkami zborov dobrovoľných hasičov obce. 
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.