Povinné zmluvné poistenie

Zákonné poistenie vozidiel

31.10.2010 17:32

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel - zákonné poistenie vozidiel musia mať každé vozidlo, ktorému bola pridelená registračná značka alebo technický preukaz alebo je používané na verejných komunikáciách. Je upravené zákonom č 168/1999 Sb.

Uzavrieť zákonné poistenie vozidiel je povinný vlastník alebo spoluvlastník tuzemského vozidla alebo vodič cudzozemského vozidla, pokiaľ to zákon inak. Tým nie je dotknuté právo uzavrieť poistnú zmluvu osobou, ktorá je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla alebo vodiča cudzozemského vozidla.

Kto nemá povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
vodič vozidla zo zahraničia, ktorý je držiteľom platnej zelenej karty vydanej poisťovňou v cudzom štáte, alebo vozidla, ktorého poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky je zaručené kanceláriou poisťovateľov cudzieho štátu,
zložka integrovaného záchranného systému pre všetky vozidlá nevyužívané na podnikanie a zaradená do priebežne aktualizovanej prílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraja,
Bezpečnostná informačná služba pre jej vozidlá, Ministerstvo obrany pre vozidlá prevádzkované Vojenským spravodajstvom a Ministerstvo vnútra pre vozidlá prevádzkované Úrad pre zahraničné styky a informácie a pre vozidlá Polícia Českej republiky útvarov služby kriminálnej polície a vyšetrovania a obec pre vozidlá prevádzkované jednotkami zborov dobrovoľných hasičov obce.
Čo sa stane, keď zákonné poistenie vozidiel neuzavrie
Pri nedodržaní povinnosti uzavrieť poistenie motorových vozidiel hrozia zo zákona sankcie od 5.000, - až do výšky 40.000, - Sk, doteraz to bolo nanajvýš dvadsať tisíc korún. Vyplýva to z novely zákona č.168/1999, ktorá 1. júna tohto roka nadobudla účinnosť. Ďalšou zmenou je aj to, že sa poistenie vozidiel, uzavreté po 1.6.2008, dokladá už len zelenou kartou, na ktorej nesmie chýbať podpis poistníka (inak je poistenie neplatné a hrozia sankcie).

Zákonné poistenie vozidiel uzavreté do 31. mája je možné až do konca tohto roka preukazovať dosiaľ používaným dokladom o poistení. Platí teda prechodné obdobie, ale len pre poistenie uzatvorené do 31.5.2008. Neodovzdá Ak vlastník vozidla štátnu poznávaciu značku a osvedčenie o evidencii vozidla možno uložiť pokutu od 2 500 Sk do 20 000 Sk.


Ak nie je vodičom pri cestnej kontrole predložená zelená karta (podpísaná poistníkom) možno uložiť pokutu od 1 500 Sk do 3 000 Sk.
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.